ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ

ΟΡΟΙ  &  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ :  Η ασφάλιση καθορίζεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ασφαλιστική εταιρεία όπου είναι ασφαλισμένο το σκάφος. Τα σκάφη είναι ασφαλισμένα έναντι πιθανών ζημιών από τρίτους. Σε περίπτωση ζημιών, ο Ναυλωτής υποχρεούται να τις  αναφέρει στο γραφείο της πλησιέστερης λιμενικής αρχής όπου θα εκδοθεί το αρχείο καταγραφής / εγγραφή ζημιών για την ασφαλιστική εταιρεία και το Γραφείο της Εταιρείας. Εάν οι πιθανές ζημιές δεν αναφερθούν εγκαίρως, δηλαδή με καθυστερήσεις, ο Ναυλωτής  θα  παραμείνει ο ίδιος υπεύθυνος για τις πράξεις του. Η ασφάλιση καλύπτει ζημιές, έναντι πιθανών φυσικών / περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά δεν καλύπτει ζημιές που έχουν γίνει σκόπιμα.                                                              
Εάν η ζημιά γίνει σκόπιμα, ο Ναυλωτής  θα αναλάβει όλα τα έξοδά του. Ο κινητήρας και τα πανιά δεν καλύπτονται από την ασφάλιση, αλλά παρόλα αυτά, εάν το σκάφος λειτουργεί από πλοίαρχο που διορίζεται από την Εταιρεία, τότε οι μηχανές και οι χειρισμοί  ιστιοπλοΐας αποτελούν ευθύνη του κυβερνήτη και όχι του ναυλωτή.                                                                                   
Τα προσωπικά αντικείμενα του πληρώματος δεν καλύπτονται από ασφάλιση. Εάν η ναύλωση έχει κλείσει με βάση με μόνο το σκάφος -χωρίς πλήρωμα-, τότε η μέγιστη απώλεια για τον ναυλωτή είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή ως εγγύηση, καθώς το υπόλοιπο καλύπτεται από την ασφάλιση του  γιοτ καθώς και ζημίες σε τρίτους (εκτός από ζημιές που προκλήθηκαν από βαριά αμέλεια και πράξεις επίτηδες ).

Εγγύηση ασφάλειας :   Η εγγύηση πρέπει να καταβληθεί στη μαρίνα αναχώρησης από τον ναυλωτή κατά την παραλαβή του σκάφους. Η κατάθεση μπορεί να γίνει και να γίνει δεκτή σε μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες.           
Η εγγύηση επιστρέφεται σε ολόκληρο το ποσό, εκτός εάν εντοπιστεί ζημιά ή ελάττωμα στο γιοτ  ή στον εξοπλισμό κατά την επιστροφή του , και εκτός εάν δεν έχουν αναγγελθεί προηγούμενες αξιώσεις.                                               
Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του εξοπλισμού, συγκεκριμένων τμημάτων του γιοτ ή του ίδιου του σκάφους, η Εταιρεία  διατηρεί το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της επισκευής, της απόκτησης ή / και της αγοράς του εξοπλισμού ή συγκεκριμένου μέρους του σκάφους.                                                                                                           
Όλα τα ποσά που υπερβαίνουν την κατάθεση καλύπτονται από την ασφάλιση και ο Ναυλωτής θα θεωρηθεί υπεύθυνος μόνο για τη χρηματοδοτούμενη εγγύηση.                                                                                                                     
Σε περίπτωση που η προκληθείσα ζημιά έχει ως συνέπεια ότι το σκάφος δεν μπορεί να ναυλωθεί περαιτέρω, η  Εταιρεία  έχει το δικαίωμα να διατηρήσει το ποσό που αντιστοιχεί στην απώλεια κέρδους στο μέγιστο της επιστρεφόμενης εγγύησης.                                                                                                                                                                   
Όλες οι ζημίες ή τα έξοδα που υπερβαίνουν το ποσό της εγγύησης καλύπτονται από την ασφάλιση.

Υποχρέωση  Εταιρείας:   Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει το σκάφος στην ημερομηνία και ώρα και στο λιμάνι εκκίνησης που αναφέρεται στο Ναυλοσύμφωνο στη διάθεση του Ναυλωτή.                                                   
Αν για οποιονδήποτε λόγο το Σκάφος δεν είναι διαθέσιμο, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει από μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ι. Εάν υπάρχει χρόνος για το επόμενο ταξίδι του Σκάφους  και τα δύο μέρη συμφωνούν, μπορεί να παραταθεί η Περίοδος Ναύλωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα που καθυστέρησε η παράδοση.                                                             

 ΙΙ. Να μείνει η συμφωνημένη ημερομηνία λήξης της ναύλωσης που αναφέρεται στο Ναυλοσύμφωνο, χωρίς αλλαγή, και η εταιρεία να επιστρέψει στον ναυλωτή το ποσόν που αντιστοιχεί στις ημέρες καθυστέρησης, κατά την αναλογία που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της ναύλωσης.

ΙΙΙ. Εάν η καθυστέρηση στην παράδοση υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου του Ναύλου, το Ναυλοσύμφωνο να ακυρωθεί και να επιστραφεί στον ΝΑΥΛΩΤΗ το σύνολο του ποσού που πλήρωσε  για τον Ναύλο αυτό.

Σε οποιαδήποτε από τις επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, κανένα από τα δύο μέρη δεν θα υποχρεωθεί να πληρώσει στο άλλο καμία άλλη αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά, λόγω της περικοπής ή της ακύρωσης αυτού του ναυλοσυμφώνου.                                                               Σε περίπτωση ζημιάς ή οποιωνδήποτε άλλων δυσλειτουργιών στο σκάφος ή / και εξοπλισμού / αντικειμένων  που προκαλούνται από τις κανονικές συνθήκες χρήσης του γιοτ, ο Ναυλωτής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία μόλις προκύψουν ζημιές ή δυσλειτουργίες .   Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αφαιρέσει / να αποκαταστήσει την αποτυχία ή τη ζημιά του προβλήματος κατά την ειδοποίηση εντός του χρόνου που αναφέρεται παρακάτω. Εάν  η Εταιρεία είναι σε θέση να αποκαταστήσει την αποτυχία / δυσλειτουργία / της ζημιάς εντός 24 ωρών, ο Ναυλωτής δεν έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

Παραλαβή του σκάφους :  Ο ναυλωτής θα αναλάβει το σκάφος στον συμφωνημένο χρόνο και τόπο. Κατά την παραλαβή του σκάφους, ο Ναυλωτής υποχρεούται να ελέγχει και να εξετάζει προσεκτικά τις συνθήκες του σκάφους και του εξοπλισμού επί του πλοίου σύμφωνα με τον κατάλογο εξοπλισμού  του γιοτ που θα παρασχεθεί. Οποιοδήποτε πιθανό παράπονο πρέπει να  κοινοποιείται πριν από την έναρξη της πλοήγησης / χρήσης των σκαφών.  Οι πιθανές άγνωστες προεπιλογές / ζητήματα στο σκάφος ή στον εξοπλισμό επί του σκάφους, για τα οποία ο Ναυλωτής κατά τη στιγμή της  παραλαβής δεν ήταν εξοικειωμένος, καθώς και οι προεπιλογές που θα μπορούσαν να προκύψουν / ξεπεραστούν μετά την ανάληψη των σκαφών, δεν δίνει επιλογή / δικαίωμα στον Ναυλωτή  να μειώσει την χρέωση ναύλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι προεπιλογές δεν είναι τέτοιας φύσης , ώστε το γιοτ να μην μπορεί να πλοηγηθεί, να είναι μη ασφαλές ή άβολο για τον Ναυλωτή, ο οποίος σε αυτήν την περίπτωση δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία ή να ζητήσει με άλλο τρόπο την επιστροφή σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα.

Παράδοση του σκάφους :  Ο Ναυλωτής υποχρεούται να επιστρέψει το σκάφος τον συμφωνημένο χρόνο και τόπο όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση  και σύμφωνα με τους όρους της εταιρείας. Το σκάφος πρέπει να επιστραφεί με πλήρες ρεζερβουάρ καυσίμου.                                      Εάν η παράδοση δεν είναι δυνατή κατά τον συμφωνημένο χρόνο και τόπο για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία θα ειδοποιηθεί αμέσως για να συμβουλευτείτε το επόμενο βήμα αυτής της λειτουργίας.                                                                                                                             Αναφέρεται σαφώς στο παρόν ότι ο Ναυλωτής ενημερώνεται / προτείνεται ότι πρέπει να επιστρέψει το σκάφος στο συμφωνημένο λιμάνι ή / και στη μαρίνα τουλάχιστον μία ημέρα προτού θεωρηθεί ότι η σύμβαση ναύλωσης λήξει.                                                                                                 Εάν προκύψει τέτοια κατάσταση, δηλ. εάν ο Ναυλωτής παραδώσει το σκάφος όταν έχει λήξει ο συμβατικός συμφωνημένος χρόνος για την παράδοση του σκάφους, ο  Ναυλωτής  υποχρεούται να αναλάβει όλα τα παρακάτω έξοδα / διακανονισμούς:                                                           *Για καθυστέρηση έως έξι (6) ώρες το πολύ - το ποσό των 500€+ όλα τα άλλα έξοδα εάν υπάρχουν .                                                                   *Για καθυστέρηση  από  έξι (6) έως 24 ωρών - το ποσό των 1200€ + όλα τα άλλα έξοδα εάν υπάρχουν .                                                             *Για κάθε επόμενη ημέρα καθυστέρησης  το ποσό των 1500€ + όλα τα άλλα έξοδα εάν υπάρχουν.                                                                           *Εάν ο ναυλωτής αφήσει το σκάφος σε κάποιο άλλο μέρος εκτός του συμφωνημένου, θα πληρώσει στην εταιρεία όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από την μεταφορά του Σκάφους προς το λιμάνι παράδοσης και όλες τις επιβαρύνσεις και τον αριθμό των ημερών που θα χρειαστούν για την μεταφορά, καθώς και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, και η οποία μπορεί να συμβεί στο σκάφος μέχρι την παραλαβή του.                                                                                                                                                           Για την καθυστέρηση που προκαλείται από κακές καιρικές συνθήκες, ο Ναυλωτής  υποχρεούται να αναλάβει όλα τα αποδεδειγμένα έξοδα της εταιρείας. Οι καιρικές συνθήκες δεν πρέπει να θεωρούνται δικαιολογημένοι λόγοι για πιθανή καθυστέρηση παράδοσης.  

Ο Ναυλωτής  πρέπει να αναφέρει όλες τις πιθανές ζημιές στην Εταιρεία  κατά την παράδοση του σκάφους. Όλες οι ζημιές που οφείλονται στη συμπεριφορά του Ναυλωτή  πρέπει να εξοφληθούν στον λογαριασμό της  Εταιρείας.  Με βάση τον κατάλογο εξοπλισμού  που έγινε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανάληψης, του γιοτ, ο εξοπλισμός / τα υπάρχοντα και τα μηχανήματα πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά.                    Εάν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης -παραλαβής η Εταιρεία διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένα προβλήματα, ο Ναυλωτής  πρέπει να αναλάβει όλα τα έξοδα για λογαριασμό του με την  εγγύηση  που είχε πληρώσει νωρίτερα στη βάση της μαρίνας.                              Όλα τα άλλα έξοδα καλύπτονται από την ασφάλιση  της Εταιρείας εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία ενέργεια που να προκάλεσε αστοχίες ή ζημιές στον εξοπλισμό ή το σκάφος. Το σκάφος πρέπει να παραδοθεί καθαρισμένο καθώς παραδόθηκε,  χωρίς προσωπικά αντικείμενα του Ναυλωτή και του πληρώματος του. Οι εργασίες παράδοσης του σκάφους διαρκούν περίπου μία ώρα.

 

 Ναυλώσεις χωρίς πλήρωμα : Όταν ζητηθεί από την Εταιρεία, οι  Ναυλωτές, δηλαδή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για ιστιοπλοΐα / ναυσιπλοΐα, πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να λειτουργούν με ασφάλεια το σκάφος και σύμφωνα με τους διεθνείς / ελληνικούς θαλάσσιους νόμους και κανόνες. Επιπλέον, εάν οι Ναυλωτές δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σχετικά με την αξιοπλοΐα του γιοτ, η Εταιρεία  ή / και οι εκπρόσωποί του έχουν το νόμιμο δικαίωμα να μην παραδώσουν το σκάφος καθόλου ή / και να μην επιτρέψουν την αποχώρηση από το σημείο εκκίνησης / μαρίνα.                                                                                                                                                                                               Καμία αποζημίωση από τον Ναυλωτή  δεν μπορεί να απαιτηθεί από την Εταιρεία για τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Εάν προκύψει παρόμοια κατάσταση, η Εταιρεία  επιτρέπεται να ζητήσει βοήθεια από την Λιμενική Αρχή Αστυνομία / Ακτοφυλακή. Εάν ο ναυλωτής δεν αναλάβει το σκάφος εντός 48 ωρών για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει ότι η σύμβαση μεταξύ των μερών είναι άκυρη / δεν ισχύει πλέον.

Υποχρεώσεις του Ναυλωτή :  Αφού ο Ναυλωτής αναλάβει το σκάφος, θα αναλάβει όλες  τις πληρωμές  των καθημερινών εξόδων  σε λιμάνια ή μαρίνες, κόστος καυσίμου, λάδι, νερό, καθαρισμό και όλα τα άλλα απαραίτητα αντικείμενα για ασφαλή πλοήγηση, καθώς και την εξάλειψη όλων των ζημιών και των προεπιλογών, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν  ενώ το σκάφος είναι υπό την ευθύνη του και τα οποία δεν είναι τα αποτελέσματα της κανονικής και τακτικής χρήσης του γιοτ, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ναυλωτής έχει προηγουμένως επικοινωνήσει με την Εταιρεία και έχει συνάψει συμφωνία σχετικά με τεχνικά θέματα των επισκευών που είναι και μπορούν να εκτελεστούν αμέσως .                           Ο Ναυλωτής υποχρεούται να πλεύσει / πλοηγηθεί στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Εάν οι Ναυλωτές πρόκειται να εγκαταλείψουν τα χωρικά θαλάσσια ύδατα της Ελλάδας, ο Ναυλωτής υποχρεούται να ζητήσει από προηγούμενα την άδεια της Εταιρείας και / ή την άδεια να προβεί σε τέτοια ενέργεια. Ο Ναυλωτής δεσμεύεται να σέβεται όλους τους κανονισμούς και τους κανόνες, να φροντίζει προσεκτικά το σκάφος και τον εξοπλισμό του και να πλοηγεί / λειτουργεί το ίδιο προσεκτικά και σύμφωνα με τους ναυτικούς κανόνες πλοήγησης.  Είναι υποχρεωμένος να ταξιδεύει μόνο σε ασφαλείς καιρικές συνθήκες και καλή ορατότητα. Οι ναυλωτές πρέπει να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες μέσω ραδιοφώνου  ή VHF.                                                                                                                                                                                                    Ο Ναυλωτής ή ο κυβερνήτης επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες πλοήγησης και ότι διαθέτει την έγκυρη άδεια / πιστοποιητικό για πλοήγηση στην ανοιχτή θάλασσα.Περαιτέρω, επιβεβαιώνει ότι διαθέτει το εγκεκριμένο πιστοποιητικό λειτουργίας ραδιοφώνου (άδεια VHF), το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί / στην Εταιρεία σύμφωνα με το πρώτο αίτημα της ίδιας σε ναυλωτές χωρίς πλήρωμα. Οι απαραίτητες δεξιότητες πλοήγησης και πιστοποιητικά θα διασφαλιστούν εάν  η Εταιρεία  Ελλάδας παρέχει δικό της  κυβερνήτη.                           Ο Ναυλωτής αναλαμβάνει και συμφωνεί ότι δεν θα μισθώσει το σκάφος ,ούτε θα το νοικιάσει σε τρίτα πρόσωπα ή μέρη, καθώς και ότι δεν θα συμμετάσχει σε αγώνες regattas  ή σκαφών, εμπορικούς σκοπούς, οποιουδήποτε είδους δραστηριότητες σχολής αλιείας ή ιστιοπλοΐας και παράνομες υποβρύχιες καταδύσεις.                                                                                                                                                          Συμφωνείται ότι οι ναυλωτές δεν θα περιηγούνται / λειτουργούν το σκάφος υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ή / και οποιωνδήποτε άλλων παράνομων ουσιών που δεν είναι γνωστές στην Εταιρεία.                                                                                                                          Απαγορεύεται αυστηρά η ρυμούλκηση οποιουδήποτε άλλου σκάφους, ούτε επιτρέπεται να πλέει τη νύχτα λόγω μη ασφαλών καιρικών συνθηκών.                                                                                                                                                                                                              Επίσης ο  ναυλωτής είναι υποχρεωμένος να λάβει κάθε δυνατό μέτρο και προφύλαξη ώστε να αποφύγει να φέρει το Σκάφος σε τέτοια κατάσταση που θα χρειαστεί ρυμούλκηση από κάποιο άλλο σκάφος. Εάν παρουσιαστεί μια τέτοια ανάγκη παρ’όλες τις προσπάθειες του , θα πρέπει ΠΡΩΤΑ να διαπραγματευτεί, να συμφωνήσει και να υπογράψει έγγραφο με τον καπετάνιο του άλλου σκάφους για το κόστος της ρυμούλκησης αυτής, προτού επιτρέψει την ρυμούλκηση του Σκάφους και να πληρώσει γιαυτό.                                                                                                                 Ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν στο σκάφος πρέπει να ταιριάζει με τη λίστα του πληρώματος. Ο  Ναυλωτής  είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του.  Σε περίπτωση που τυχόν ατυχήματα ή ζημιές στο σκάφος ή εξοπλισμό / αντικείμενα του σκάφους εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης, ο Ναυλωτής υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία χωρίς καμία καθυστέρηση, επικοινωνώντας με τους αριθμούς τηλεφώνου της  εταιρείας  24ωρου,  που αναφέρονται στα έγγραφα του σκάφους.                                                                                                                                                                                                                       Ο Ναυλωτής είναι πλήρως υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία ή τις αρχές σε περίπτωση που το σκάφος ή ο εξοπλισμός λείπει. Εάν δεν είναι δυνατή η περαιτέρω ασφαλής πλοήγηση λόγω της συμπεριφοράς του Ναυλωτή  ή σε περίπτωση που το σκάφος εκποιήθηκε από τρίτα μέρη που δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης, εκτός από την περίπτωση κλοπής ή ληστείας του σκάφους ή του εξοπλισμού,  ή εάν η περαιτέρω πλοήγηση απαγορεύτηκε από αρχές ή τρίτα μέρη για οποιονδήποτε λόγο που οφείλεται στη συμπεριφορά του Ναυλωτή, ο Ναυλωτής πρέπει να είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες από  την Εταιρεία και εγγυάται γι 'αυτές.                                                                     Δεν επιτρέπονται κατοικίδια ζώα (σκύλοι, γάτες, πουλιά και παρόμοια) στο σκάφος, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως από τα μέρη.  

 Ο Ναυλωτής υποχρεούται να ελέγχει την καθημερινή στάθμη λαδιού στον κινητήρα, να ελέγχει τυχόν πιθανές διαρροές, να ελέγχει την πίεση λαδιού , τους ιμάντες και το σύστημα νερού ψύξης, ασυνήθιστους ήχους και να φροντίζει τα πανιά επειδή δεν είναι ασφαλισμένα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.   

 Ο ναυλωτής είναι υποχρεωμένος να προσλάβει  επαγγελματία κυβερνήτη εάν το δίπλωμα ιστιοπλοϊας του είναι  1-4 έτη ή εάν έχει ηλικία κάτω των 25 ετών ή έχει μόνο τις στοιχειώδεις γνώσεις και όχι πείρα κυβερνήτη.

Ευθύνη του Ναυλωτή :  Για τη ζημία που προκαλείται από ενέργειες και αποτυχία του Ναυλωτή,  για τον οποίο η εταιρεία  ευθύνεται έναντι του τρίτου, εάν υπάρχει, ο Ναυλωτής υποχρεούται να αποζημιώσει οικονομικά τυχόν ζημιές στην εταιρεία, είτε πρόκειται για υλικές ή / και  νομικές δαπάνες που προέκυψαν από τέτοιες ενέργειες και αποτυχίες που έχουν γίνει σκόπιμα. Οι συνέπειες  που προκαλούν τέτοιες ενέργειες και αποτυχίες που έχουν γίνει σκόπιμα δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του σκάφους.                                                                                             Ο Ναυλωτής ευθύνεται ρητά για το σκάφος σε περίπτωση που οποιαδήποτε επίσημη αρχή αναλάβει σκάφος, λόγω ακατάλληλων και παράνομων ενεργειών που έχουν αναληφθεί κατά τη συμφωνημένη ώρα ναύλωσης.                                                                                              Ο  Ναυλωτής  είναι υποχρεωμένος να αναλάβει όλες τις χρεώσεις / έξοδα για αποτυχίες που έκανε ο ίδιος για τις οποίες φέρεται να  έχει ποινική και οικονομική ευθύνη η Εταιρεία.  Ο Ναυλωτής  είναι πλήρως υπεύθυνος  για την ανάκτηση του γιοτ από κρατικές αρχές για τυχόν παράνομες ενέργειες.                                                                                                                                                                                                                    Σε περίπτωση ζημίας ή ατυχήματος, ο Ναυλωτής δικαιούται να ενημερώσει γραπτώς τις αρχές (Λιμάνι, Αστυνομία και Ιατρικά Ιδρύματα) και την εταιρεία  σε περίπτωση εξαφάνισης του σκάφους, αδυναμία λειτουργίας του σκάφους ή / και οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών που εκτελούνται από τρίτους πρόσωπα ή / και νόμιμοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης.                                                                                                                         Ο Ναυλωτής δεν επιτρέπεται να πλέει έξω από ασφαλές λιμάνι ή αγκυροβόλιο μέχρι να αποκατασταθεί οποιαδήποτε πιθανή βλάβη αμέσως και σωστά. Ο Ναυλωτής δεν επιτρέπεται να αποπλεύσει από ασφαλές λιμάνι  ή αγκυροβόλιο, χωρίς να είναι σίγουρος ότι τα επίπεδα δεξαμενών καυσίμου και νερού είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα όργανα μέτρησης.Ο ναυλωτής δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει την ασφαλή προβλήτα ή / και το αγκυροβόλιο επίσης εάν οι καιρικές συνθήκες  δεν το επιτρέπουν και εάν τα άτομα που βρίσκονται στο σκάφος και το ίδιο το σκάφος δεν είναι ασφαλή για κανονικούς ελιγμούς / ιστιοπλοΐα γενικά.

Όροι  ακύρωσης της  Ναύλωσης :  Εάν ο ναυλωτής θέλει να αλλάξει τους όρους ναύλωσης ή να ακυρώσει την κράτηση, αυτό πρέπει να γίνει γραπτώς (μέσω e-mail, φαξ ή ταχυδρομείου.) Εάν ακυρώσει την κράτηση εγγράφως, η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τις ακόλουθες χρεώσεις ακύρωσης:                                                                                                                                                                              *Για Κράτηση που ακυρώθηκε, περισσότερες από 30 ημέρες πριν από την επιβίβαση, το 20% του συνολικού ποσού ναύλωσης.                            *Για Κράτηση που ακυρώθηκε μεταξύ 29 και 16 ημερών πριν από την επιβίβαση, το 50% του συνολικού ποσού ναύλωσης.                                    *Για Κράτηση που ακυρώθηκε λιγότερο από 15 ημέρες πριν από την επιβίβαση, το 100% του συνολικού ποσού ναύλωσης .                              *** Εάν το σκάφος  ναυλωθεί  για την ίδια περίοδο, με τους ίδιους όρους τα τέλη ακύρωσης θα επιστραφούν.                                                       Θα χρεωθούν : 100 € για τα έξοδα του φακέλου ναύλωσης και το ποσό που καταβάλλει η εταιρεία ως προμήθεια για τη ναύλωση, εάν έγινε από μεσίτη.                                                                                                                                                                                                                         Η Εταιρεία  δεν φέρει ευθύνη για ζημιές σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης της κράτησης λόγω καταστάσεων όπως πόλεμος, ταραχές, απεργίες, τρομοκρατικές δραστηριότητες, εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής, φυσικές καταστροφές, παρεμβάσεις των τοπικών αρχών κ.λπ.

Παράπονα  : Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι μόνο τα παράπονα σε γραπτή μορφή θα γίνονται αποδεκτά και θα εξεταστούν. Εάν οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία, την  διαφορά θα εξετάζει το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.


 
 
Copyright © 2011 - sirios-yachts.gr -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr